ongevallen

wat te doen bij een ongeval?

Verwonding opgelopen op training of tijdens een wedstrijd? Via onderstaande info ontdek je wat je moet doen.

DOWNLOADS

 

Hier kan je alle belangrijke downloads voor de ongevallenaangifte terugvinden (formulier ongevallenaangifte en een bijkomend document). Je hebt beide documenten nodig. Bij een kleine kwetsuur is er EHBO-materiaal voorzien bij de afgevaardigde en bij de materiaalmeester. Bij ernstige kwetsuren zijn de te volgen richtlijnen: (reglement KBVB: art. 2106 tot en met art. 2121) ondertekenen (en de arts voor het medisch gedeelte).

 

WANNEER KAN U EEN ONGEVALLEN-AANGIFTE LATEN INVULLEN?

 

Bij een doktersbezoek dat voortvloeit uit een verwonding opgelopen op training of wedstrijd.

 

WAT TE DOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR TERUGBETALING VAN DE KOSTEN?

 

Stap 1

1. De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een arts en neemt het formulier “Aangifte voor ongeval” mee. Je kunt het ook van de website downloaden. De arts vult de zijde “Medisch getuigschrift” in. Dit formulier is ook beschikbaar in de kantine, vraag ernaar.

2. Vervolgens bezorgt u het ongevallenformulier, voorzien van een kleefstrookje van het ziekenfonds en het papiertje met de bijkomende info en de beschrijving van de feiten aan de G.C.

Indien u de G.C. niet persoonlijk kan zien, voegt u er een papiertje bij het formulier met een beschrijving van hoe het ongeval is gebeurd en tijdens welke training of wedstrijd en de omstandigheden van het ongeval (bijv. trap, val, voet verzwikt, bal op neus, …). HET LID OF OUDER VULT NOOIT ZELF DE AANGIFTE IN.

 

3. Onze GC moet het ingevulde formulier opsturen naar de KBVB en dat moet gebeuren uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na het voetbalongeval. Vandaar het belang om zo vlug mogelijk de ongevalsaangifte ingevuld terug te bezorgen aan de club SAMEN MET EEN KLEVER VAN HET ZIEKENFONDS.

 

4. De speler moet vanaf het moment van het voetbalongeval alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval verzamelen.

 

5. Opmerking:

 

 • Is dit formulier niet binnen de 21 dagen (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan zal de verzekering van de voetbalbond niet tussenkomen in de kosten.
 • Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw arts (indien er kinesitherapie nodig is, vraag zeker 9 beurten aan).
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).
Stap 2

1. Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er in Brussel een dossier is aangelegd, zal u een formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de arts op het moment van genezing.

Indien de arts beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de arts bij de GC die op haar beurt een aanvraag zal indienen in Brussel. Dit dient te gebeuren vooraleer de volgende sessie moet aangevat worden. De KBVB moet eerst zijn toestemming geven voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum.

Opmerking:

De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring door de KBVB. Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten. Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen.

Stap 3

1. Van zodra de arts beslist dat de speler opnieuw mag voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door de arts invullen.

2. Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan de G.C. die dit onmiddellijk opstuurt naar de KBVB. Eenmaal het dossier is afgesloten bij de KBVB, ontvangt VV Tielt het bedrag van de tussenkomst. Het geld wordt nadien door de penningmeester op de bankrekening van de ouders van de jeugdspeler gestort ofwel op de bankrekening van de speler zelf indien het een volwassene betreft.

Opmerking:

 • Zolang het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen dus niet trainen en niet spelen.
 • Let erop dat de arts de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.
 • De onkosten van het gebeurlijke ongeval kunnen tot 2 jaar na het ongeval binnengebracht worden. U dient dus niet te wachten op een afrekening van ziekenhuis of dergelijke vooraleer het “bewijs van genezing” binnen te brengen. Het is eveneens mogelijk dat de arts oordeelt dat de speler mag voetballen maar dat de “genezing” nog even op zich laat wachten.
 • Vergeet niet bij het indienen van uw documenten bij de gerechtigde correspondent uw rekeningnummer te vermelden.
 • De KBVB houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af voor de administratieve kosten. Op dit ogenblik bedraagt dit bedrag circa 10,60 €.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.
 • Wanneer men als aangesloten speler, oefenmeester of begeleider een blessure oploopt tijdens een wedstrijd of een training, dan kan men een beroep doen op het Federaal Solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB.
 • De financiële tussenkomsten worden betaald door het Federaal Solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB. Dit fonds – géén verzekering – verleent financiële hulp aan de slachtoffers van een sportongeval. Het F.S.F. dekt alle kosten veroorzaakt door sportongevallen, na aftrek van de door de ziekenfondsen terugbetaalde sommen tot de wettelijke normen bepaald in de nomenclatuur (medische prestatie met een door het RIZIV bepaalde prijs). Er wordt enkel tussengekomen in die gevallen die ook door de ziekenfondsen worden gedekt! Het is misschien wel het overwegen waard om een individuele bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten. De terugbetaling kan daar hoger liggen! Uiteraard is dit volledig vrijblijvend.
 • Enkel onze G.C. is gemachtigd om briefwisseling met de KBVB te voeren. Bij eventuele vragen of opmerkingen is het best om die persoon te contacteren.

Alle leden van VV TIELT zijn als volgt verzekerd door de KBVB. volgens Titel 21 van het Bondsreglement:

is verzekerd:

 • schade veroorzaakt aan derden ( BA )
 • lichamelijke letsels ( LO )

zijn verzekerd:

 • alle aangesloten leden
 • niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten

is verzekerd:

 • schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer
 • ongevallen die zich voordoen op het terrein, in de zaal of op de plaats van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers, of op de weg tussen kleedkamers en terrein
 • ongevallen van woonplaats naar club, indien de kortste weg, en voor zover niet anders verzekerd

verzekerd:

 • alleen ongevallen die door een geneesheer zijn vastgesteld en aan de KBVB gemeld worden binnen 14 werkdagen na het ongeval (via een officieel ongevallenformulier)
 • bij overlijden door ongeval, enkel indien gemeld binnen 24u

tussenkomst:

 • vrijstelling van 11,50 € per dossier
 • tussenkomst t.b.v. het verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten zoals dit resulteert in de toepassing van de nomenclatuur van de gezondheidszorgen in uitvoering van de wetgeving op de Z.I.V. en de tussenkomst van het ziekenfonds
 • vanaf de datum vermeld op het attest van de geneesheer
 • geen tussenkomst, indien de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de Z.I.V.

worden vergoed:

 • dokters-, apothekers-, en ziekenhuiskosten (originele documenten)
 • verplaatsingskosten per ziekenwagen
 • compensatoire vergoedingen bij werkonbekwaamheid
 • materiële schade, behalve aan het persoonlijk voertuig van de betrokkene
 • onderzoekskosten
 • kosten voor kine- en fysiotherapie, onder bepaalde voorwaarden
 • tandprothesen, voor maximum 150 euro per tand, en 600 euro per ongeval
 • synthetische gipsen, onder bepaalde voorwaarden
 • implantatiekosten, onder bepaalde voorwaarden
 • hospitalisatiekosten voor 50% van de overblijvende kosten, voor zover deze kosten niet het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerde verstrekker:b.v. een éénpersoonskamer

genezingsattest:

 • vanaf de datum van genezing wordt de tussenkomst gestaakt, logisch ook…je bent genezen!
 • vereist om tussenkomst te krijgen bij latere ongevallen.